Trasy m.in. przez woj. lubelskie, śląskie, małopolskie

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.


§ 1.

PRZEWOŹNIK.

1.     Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.     Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

3.     Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jednak nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych spowodowanych czynnikami administracyjnymi ( np. kontrole celne, kontrole policji, kontrole ITD.) lub innymi  (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

4.     Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

5.     W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia Pasażerów.

6.     Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) w przypadku gdy Pasażer:

a)     nie przestrzega warunków niniejszego Regulaminu,

b)    znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków),

c)     zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,

d)    zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów,

e)     dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów bądź towarów, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienie w odprawie pojazdu na granicy,

f)      nie posiada wymaganych dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

7.     W przypadkach określonych w pkt6 Przewoźnik  nie zwraca kosztu biletu, kosztów nadbagażu, zaś Pasażer traci prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

8.     Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

9.      Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się Pasażera podczas postoju/przerwy.

§ 2.

PASAŻER

1.     Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w czasie podróży, wyznaczonego czasu przerw i stosować się do zaleceń Przewoźnika.

2.     Pasażer winien posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży i okazanie ich w przypadku kontroli uprawnionych służb.

3.     W przypadkach gdy Pasażer dopuści się do wyrządzenia szkody poprzez :

a)     w skutek umyślny lub zaniedbania znacznie zanieczyszcza pojazd -  jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczeni, prania itp.

b)    zniszczy wyposażenie pojazdu - jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów naprawienia danej szkody,

c)     dopuści się uszkodzenia pojazdu - jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów naprawienia danej szkody.

4.     Pasażer jest obowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.

5.     Pasażer winien posiadać oznaczony bagaż i umieścić go w luku bagażowym pojazdu.

6.     W przypadku gdy Pasażer w dniu wyjazdu nie stawi się pod wskazanym adresem o kreślonym czasie, należy uznać że rezygnuje z przejazdu.

7.      W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

8.      Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

9.     Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom

§ 3.

BAGAŻ.

1.     Pasażer posiada prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości :

a)     bagaż podstawowy przewożony w luku bagażowym pojazdu – jedna lub dwie sztuki o wadze łącznej do 30 kg,

b)    bagaż podręczny – jedna sztuka o wadze do 5 kg.  

Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem oraz nie powinien utrudniać komfortu podróży pozostałym Pasażerom.    

2.     W przypadku gdy Pasażer nosi się z zamiarem zabrania większej ilości bagaży wówczas winien zgłosić ten fakt Przewoźnikowi podczas rezerwacji przejazdu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż ( kwota uzależniona od gabarytu bagażu).

3.     Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu w przypadku gdy nie spełnia on wymogów określonych niniejszym regulaminem lub brakuje miejsca w luku bagażowym

4.      Bagaże winny być oznaczone przez Pasażera. Bagaż nieopisany i taki którego nie można przypisać do konkretnego Pasażera może zostać przez Przewoźnika usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.

5.     Przewoźnik informuje, że zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

6.     Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić bagaż/przesyłkę w obecności Pasażera bądź w przypadku braku jego zgody, w obecności innej osoby wyznaczonej przez Przewoźnika.

7.     W przypadku naruszenia art. 23 ust.2 koszty za sprawdzenie bagażu/przesyłki ponosi Pasażer.

8.     Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz bagaż podręczny lub przedmioty elektroniczne ulokowany w pojeździe.

9.     Za przewożone bagaże i rzeczy osobiste całkowitą odpowiedzialność przed służbami kontrolującymi ( policja, straż graniczna itp.) ponosi Pasażer.

10.           Przedmioty pozostawione w busie, zapomniane, nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 

 

§ 4.

 

UMOWA PRZEWOZU.

1.     Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.

2.     Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u kierowcy lub przelewem na podany przez Przewoźnika rachunek bankowy.

3.     W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

4.     W przypadku gdy zamawiającym przewóz jest firma, a Przewoźnik zrealizuje umowę przewozu a nie otrzyma zapłaty zgodnie z wystawionym dokumentem, przysługuje mu prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki do dnia zapłaty.

5.     Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika.

6.      Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

7.     Ostateczną forma potwierdzenia rezerwacji jest kontakt telefoniczny, chyba że ustalone zostało inaczej, brak kontaktu w przypadku rezerwacji telefonicznej na 2 dni przed planowanym wyjazdem skutkuje anulacją rezerwacji.

8.     Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonania procentowego potrącenia ceny biletu, w  przypadku, gdy Pasażer:

a)     rezygnuje z odbycia podróży w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu: -50%

b)    rezygnuje z odbycia podróży w dniu wyjazdu: -100%

 

 

§ 5.

 

REKLAMACJA.

 

1.     Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listem poleconym na adres Przewoźnika.

2.     Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego opiekun prawny. Reklamacje zgłoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

3.     Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) określenie wnoszonych zastrzeżeń,
c) wskazanie ewentualnej doznanej szkody i związanych z tym roszczeń.

4.     Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

5.      Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio do osoby wydającej bagaż.

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

W sprawach nie unormowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami

O nas

Nasza Firma świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób. Oferujemy szybkie i bezpieczne przewozy na terenie Europy – z Polski do Niemiec i z Polski do Danii. W trosce o Państwa bezpieczeństwo zapewniamy obsadę dwóch doświadczonych kierowców w każdym busie.

busy Polska dania, busy z Polski do Niebull, busy z Polski do Aalborg, busy Polska Niemcy Dania, busy Zamość Dania, woj. lubelskie, woj. śląskie, woj. małopolskie

Newsletter

Licznik odwiedzin

000335775
Copyright © ER - BUS Przewozy Polska - Niemcy - Dania 2019 | Projekt i wykonanie WGB Group

Regulamin: Regulamin: Regulamin: Regulamin: Regulamin: Regulamin:

Regulamin: Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.
Regulamin: